Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎13 Nisan 5784 | ‎21/04/2024

Scroll to top

Top

Al Éretz Israel veal perotéa vetiudám bepsifásim

Al Éretz Israel veal perotéa vetiudám bepsifásim

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – שכיחות הפסיפסים החקלאיים באזורים גאוגרפיים שונים של ארץ ישראל

על מנת להבין את שכיחות הפסיפסים ביחס לאזורים השונים בארץ ישראל, נעשה מיזוג של אזורים גאוגרפיים סמוכים. כך נוצרה הכללה לארבעה אזורי-על: 1. גליל; 2. שומרון, כרמל ובקעה; 3. יהודה; 4. נגב וחוף דרומי. אזורי-העל כוללים בתוכם אזורי משנה, בשיטת פילוח רוחבי של הארץ: גליל- רמת הגולן, גליל עליון מרכזי, גליל עליון מערבי, גליל תחתון מרכזי, גליל תחתון מזרחי ובקעת בית שאן. שומרון, כרמל ובקעה- שומרון, כרמל, שרון, בקעת הירדן ובנימין. יהודה- הרי יהודה, מדבר יהודה, שפלת יהודה, מישור חוף יהודה. נגב וחוף דרומי- נגב מערבי, נגב מרכזי. ניתוח סטטיסטי של כלל הנתונים (איור 1) גילה שמרבית הפסיפסים יוצרו ביהודה (34%) ובגליל (33%), כמחצית מכך יוצרו בשומרון, הכרמל והבקעה (19%) ובנגב (14%). חלקו היחסי הגדול של אזור יהודה מעיד על חשיבותו הגדולה ועושרו של האזור. כמות גדולה כזו של פסיפסים תורמת מידע איכותי, ממקור ראשון, על ההתנהלות הכלכלית והחקלאית המקומית