Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎18 Iyyar 5784 | ‎25/05/2024

Scroll to top

Top

Astélat Israel ba mazkirím hamítzrim et Israel, Ashkelón veshalóm

Astélat Israel ba mazkirím hamítzrim et Israel, Ashkelón veshalóm

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – מצבה מתארת בעיקר את מערכות מרנפתח בלוב, אך את שמה «מצבת ישראל» קיבלה המצבה בשל הממצא החשוב שבה, אזכור השם אִי-סִי-רִי-אַר, שזוהה על ידי החוקרים כ»ישראל», שכן בכתב המצרי אין הבחנה בין ר ל-ל. זהו האזכור הארכאולוגי הקדום ביותר לשם זה. ה