Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎1 Tevet 5782 | ‎05/12/2021

Scroll to top

Top

Astélat Israel ba mazkirím hamítzrim et Israel, Ashkelón veshalóm

Astélat Israel ba mazkirím hamítzrim et Israel, Ashkelón veshalóm

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – מצבה מתארת בעיקר את מערכות מרנפתח בלוב, אך את שמה “מצבת ישראל” קיבלה המצבה בשל הממצא החשוב שבה, אזכור השם אִי-סִי-רִי-אַר, שזוהה על ידי החוקרים כ”ישראל”, שכן בכתב המצרי אין הבחנה בין ר ל-ל. זהו האזכור הארכאולוגי הקדום ביותר לשם זה. ה