Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎8 Shevat 5783 | ‎30/01/2023

Scroll to top

Top

Bikúr ba-ir Jélem shel hayóm

Bikúr ba-ir Jélem shel hayóm

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – תחנת הרכבת של חלם היתה מקום טוב להתחיל בו את המסע. ההווי היהודי עמוס סיפורים על שני יהודים הנוסעים ברכבת, עולים או יורדים ממנה, אולם התחנה היתה כמעט ריקה מאנשים. מעט החלמאים שירדו עימנו מהרכבת נחפזו במהירות לדרכם, מותירים אותנו בודדים ברחבה הגדולה. מולנו, על קיר בניין התחנה, היה שלט גדול שנשא את השם בלועזית: CHELM. הגענו לחלם.