Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎14 Adar I 5784 | ‎23/02/2024

Scroll to top

Top

Bizjutá shel Alise Miler hayóm yesh tayasót krav beJeil heAvír haisraelí

Bizjutá shel Alise Miler hayóm yesh tayasót krav beJeil heAvír haisraelí

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – ב-8 בנובמבר 1995, קיבל בג”ץ ברוב של שלושה שופטים מול שניים את עתירתה של אליס מילר, שביקשה להתגייס לקורס טיס בחיל האוויר.  קבע בית המשפט כי שלילת האפשרות מנשים להתקבל לקורס טיס, אך ורק משום היותן נשים, היא אסורה ומהווה הפליה פסולה

עוד כתבו השופטים כי ההבחנה בחוק שירות ביטחון בין גברים לבין נשים, אין משמעה שבין שני המינים מתקיימת שונות המצדיקה את פסילתן המוחלטת של כל החיילות למילוי תפקידים שונים ולכן, “בהיעדר ראיה לסתור בלשון החוק או בתכליתו, יש להעמיד את החוק בחזקתו הפרשנית כי הוא מתיישב עם כיבוד הזכות לשוויון בין המינים ואף מכוון להגשימה”. בהתאם לכך, חייב בג”ץ את הצבא לזמן את מילר למבדקי ההתאמה לקורס הטיס.

בסופה של הפרשה לא התקבלה מילר לקורס הטיס הנכסף, אך לא היה זה סופו של דבר עבור אלפי נשים אחרות שהולכות, טסות, שטות ונוהגות בעקבותיה. למעשה, סימנה הפסיקה את פתיחתו של עידן חדש בחברה הישראלית בכלל ובצה”ל בפרט, בכל הנוגע לשירות נשים ביחידות צה”ל השונות, ובמגוון מקצועות ותפקידים שהיו חסומים עבורן עד לאותו פסק הדין