Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎20 Sivan 5783 | ‎09/06/2023

Scroll to top

Top

Dr. Abraham Haim metzíg et sifró bisfaradít, al arbaím shnot peilutó bejaséi Sefarad-Israel

Dr. Abraham Haim metzíg et sifró bisfaradít, al arbaím shnot peilutó bejaséi Sefarad-Israel

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN –  אברהם חיים מציג את ספרו: מי ספרד. על 40 שנות פעילותו ביחסי ספרד-ישראל.

מלך ספרד, קיבל  בארמון זרזואלה שבמדריד את יושב ראש ועד עדת הספרדים בירושלים ד”ר חיים סקר בפני מארחו את עיקרי תולדותיו של ועד העדה שהוא המוסד היהודי הוותיק ביותר בירושלים, שפועל בה ברציפות, מאז עלייתו של הרמב”ן ארצה. ד”ר אברהם חיים הודה למלך על הצעת החוק של ממשלת ספרד, שנתקבלה לאחרונה – למתן אזרחות ספרדית ליהודים מצאצאי מגורשי ספרד , והוא אף הגדיר אותם כ”שגרירים הטובים ביותר של ספרד בעולם, זה למעלה מ – 500 שנה”. לדבריו ועד עדת הספרדים יצג את הספרדים בירושלים עוד לפני קום המדינה ופעילותו מוכרת היטב למלך, “היה לי חשוב להיפגש עם המלך שאחד התארים שלו זה גם מלך ירושלים, הודיתי לו על החוק, ואנחנו נגיש לממשלת ספרד את ההמלצות על יהודים שיבקשו אזרחות ספרדית. ” לקראת סיום הפגישה העניק יושב ראש ועד עדת הספרדים בירושלים למלך ספרד את מדליית הזיכרון של ארבעת בתי הכנסת הספרדים ברובע היהודי שבעיר העתיקה של ירושלים: רבן יוחנן בן זכאי, אליהו הנביא, קהל ציון והאיסטנבולי. מדלייה זו הופקה בידי החברה הממשלתית למדליות ולמטבעות.