Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎12 Nisan 5784 | ‎19/04/2024

Scroll to top

Top

Edút le-kravót ha-Jashmonaím be-Yáfo

Edút le-kravót ha-Jashmonaím be-Yáfo

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – יפו בתקופה ההלניסטית וכמובן גם בתקופות אחרות, היתה חשובה ביותר לאסטרטגייה ההגנתית של השליטים הסלווקיים בא»י. העיר היתה במעמד של «פוליס» והוטבעו בה מטבעות. ערב המרד החשמונאי ישבו ביפו לצד הקהילה היהודית הקטנה מאות