Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎18 Sivan 5783 | ‎07/06/2023

Scroll to top

Top

Ha-ím baná Shimón Bar-Cojvá Beit Mikdásh shivím shaná leajár haJurbán?

Ha-ím baná Shimón Bar-Cojvá Beit Mikdásh shivím shaná leajár haJurbán?

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – לאחר שהיוונים טימאו את כל  השמנים ופרצו י»ג
פרצות- לא התייאשובית חשמונאים וטיהרו את היכל השם. מתברר שגם לאחר חורבן בית שני – לא התייאש עם ישראל והקים מחדש את בית המקדש. למרד בר כוכבא, בתמיכתו של רבי עקיבא, היתה מטרה אחת להחזיר את העבודה לירושלים. הבית כפי הנראה הוקם, אך נחרבשוב לאחר קריסת המרד. מעקב אחר התנהלותו של בית מקדש זה, בעקבות דברי חז»ל, מגלה בית מקדש פעיל עם כהן גדול ועם ישראל החוזר לזמן קצר אל דביר ביתך «תיכון בית תפילתי