Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎25 Adar 5781 | ‎08/03/2021

Scroll to top

Top

Hagadát Pésaj shel Givát Brenner

Hagadát Pésaj shel Givát Brenner

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – תרצ”ה 5391 – ההגדה הראשונה היתה מרוכזת סביב לרעיון – העליה לארץ. פרט לדף אחד המוקדש להבאת העומר, מספרת
ההגדה על יציאה מן הגלויות למינהן והעליות לא”י: יציאת מצרים, גלות בבל עד העליה החמישית, לרבות עלייתנו על הקרקע. בהגדות הבאות עד תרצ”ח מובא תמיד קטע בלשון התנ”ך המספר על התפתחותה של ג”ב