Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎20 Sivan 5784 | ‎25/06/2024

Scroll to top

Top

Hagadát Pésaj shel Givát Brenner

Hagadát Pésaj shel Givát Brenner

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – תרצ»ה 5391 – ההגדה הראשונה היתה מרוכזת סביב לרעיון – העליה לארץ. פרט לדף אחד המוקדש להבאת העומר, מספרת
ההגדה על יציאה מן הגלויות למינהן והעליות לא»י: יציאת מצרים, גלות בבל עד העליה החמישית, לרבות עלייתנו על הקרקע. בהגדות הבאות עד תרצ»ח מובא תמיד קטע בלשון התנ»ך המספר על התפתחותה של ג»ב