Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎22 Av 5782 | ‎19/08/2022

Scroll to top

Top

Hagadát Prag, harishoná shehudpesá be-Eropa leajár guerúsh Sefarad

Hagadát Prag, harishoná shehudpesá be-Eropa leajár guerúsh Sefarad

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – הגדה מפראג, משנת 1526. זאת ההגדה המצוירת השלמה הקדומה ביותר. ההגדה כוללת פירוש קצר בשולי הדפים. ההגדה אמנם אינה כוללת את «אחד מי יודע» ואת «חד גדיא», אך היא הטביעה חותם לדורות, שכן ציוריה שימשו דגם לאיורים בהגדות רבות שהודפסו אחריה.