Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎13 Nisan 5784 | ‎21/04/2024

Scroll to top

Top

Hahistória shel yehudéi jével Bavária (Frankónia hatzfonít) beGuermánia

Hahistória shel yehudéi jével Bavária (Frankónia hatzfonít) beGuermánia

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – במהלך הריסת בית בווירצבורג שבגרמניה נתגלו כ-1500 מצבות של בית קברות יהודי בן 850 שנה. המצבות מספרות את סיפור הדמים של קהילה מפוארת שנטבחה שוב ושוב עד השואה. לא הרחק משם נמצאה מצבה של גר צדק בשם אברהם בן אברהם פון מנשטיין. המשורר הירושלמי הנודע, יליד העיר ווירצבורג, יהודה עמיחי ז»ל, קיבל בעת ביקור בעיר הולדתו  רסיס מהמצבה העתיקה ובהשראתו של הרסיס כתב שיר שהפך לטקסט מכונן בתולדות הקשר בן מאות השנים, בין יהודים לבין גרמניה