Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎25 Adar I 5784 | ‎05/03/2024

Scroll to top

Top

Hatzád heajér shel hasijsúj bein Israel lapalestínim

Hatzád heajér shel hasijsúj bein Israel lapalestínim

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – אחת ממטרות שלטון המנדט הייתה יצירת תנאים שיאפשרו הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, ברוח הצהרת בלפור ולפי הנאמר בכתב המנדט. למטרה זו חייב כתב המנדט את השלטון לאפשר עלייה של יהודים, לעודד את התיישבותם באמצעות הקצאת קרקעות מדינה. עם זאת, ממשלת המנדט הטילה מסיבות שונות הגבלות על עליית יהודים ועל רכישת הקרקעות על ידיהם,