Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎10 Iyyar 5784 | ‎18/05/2024

Scroll to top

Top

Hayitajén? Edút she-haHaganá shilmá le-Etz’el al pitzútz malón haMélej Davíd

Hayitajén? Edút she-haHaganá shilmá le-Etz’el al pitzútz malón haMélej Davíd

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – בקיץ 1946 המחתרות העבריות חידשו את המאבק ב»ספר הלבן» של הבריטים ובהגבלות שהוטלו על עליית יהודים, פליטים וניצולי שואה. שורה של אירועים ומבצעים של המחתרות ופעולות נגד של הבריטים התחוללו באותה תקופה. שיאם היה ב»שבת השחורה» כאשר הבריטים עצרו את רוב מנהיגי היישוב ויחד איתם מאות אנשי מחתרות או חשודים כחברי מחתרות.

ב-22.7.46 פוצץ האצ»ל את מלון המלך דוד. לוחמיו, מחופשים לעובדים ערבים, חדרו למלון והגניבו כדי חלב מלאים ב-350 ק»ג חומר נפץ. הם שמו אותם באגף הדרומי, היכן שעמדה מזכירות הממשל הבריטי בארץ. אנשי האצ»ל הפעילו את פתיל ההשהייה של הפצצה ואז התקשרו למרכזיית המלון, למערכות עיתונים ולעוד מקומות והזהירו שיש לפנות מיד את המלון. בה בעת פוצצו שתי פצצות מחוץ למלון בתור פעולת הסחה. האזהרות נחשבו לאזהרות סרק והמלון לא פונה