Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎25 Adar I 5784 | ‎05/03/2024

Scroll to top

Top

Israéli Baharóz, hayehudí haguibór ben 107 shaním

Israéli Baharóz, hayehudí haguibór ben 107 shaním

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – בגיל 107, ישראלי בהרוז קיבל אות הוקרה

כצעיר באיראןישראלי בהרוז סייע ליהודים רבים לעלות לארץהוא עשה זאת בתחבולות שונות ומשונותתוך שהוא מסכן את חייו פעם אחר פעם. «כל מי שגילה בקהילה על הפעילות שלי אמר שאני משוגעושאם יתפסו אותי יהרגו אותי«, הוא מספרעכשיו ,כשהוא חוגג 107, אחד האנשים המבוגרים בישראל זכה לאות הוקרה מקק«ל על פועלוומשחזר בצלילות מדהימה את מבצעי החילוץ ההרואים של יהודי איראן.