Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎16 Nisan 5784 | ‎23/04/2024

Scroll to top

Top

Masá le-avará shel hameshoréret Rajél

Masá le-avará shel hameshoréret Rajél


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – כשמלאו לרחל 16, מתה אמה משחפת שכונתה מחלת הסופרים. כעבור שלוש שנים עלתה עם אחותה שושנה לארץ ישראל. בתחילה התכוונו להמשיך לאיטליה ללימודי אמנות ופילוסופיה, אך לבסוף נשארו בארץ. התחנה הראשונה הייתה רחובות. האחיות התנחלו בגן של חנה וייסמן ומפי הילדים חיזקו את העברית שלהן. רחובות הייתה אז קן של הורמונים גועשים, ציונות סוערת ופואטיקה מבעבעת. בשבתות היו צעירי המושבה הולכים למסיבות בגבעת האהבה, בכרמים ובפרדסים. הם קראו משיר השירים, קוהלת, רות ודברי אגדה מובחרים. רחל ריחפה בחן מעל המילים