Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎12 Iyyar 5784 | ‎20/05/2024

Scroll to top

Top

Mazkéret mi-nejdó shel Ha-Rambam

Mazkéret mi-nejdó shel Ha-Rambam

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – העתק של הטקסט שכתב רבי דוד הנגיד, נכתב ככל הנראה כ־200 שנה לאחר פטירתו, בסביבות שנת 1,500, וחלקים ממנו נמצאו בגניזה הקהירית, שהיא אוסף גדול מאוד של כתבי יד וספרים יהודיים שנכתבו בין המאה התשיעית למאה ה־19 ושנשתמרו בעליית הגג של בית הכנסת בן עזרא בקהיר.