Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎25 Adar I 5784 | ‎05/03/2024

Scroll to top

Top

Me-Hamburg l-Yirushaláyim be-mejonít

Me-Hamburg l-Yirushaláyim be-mejonít

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – בקיץ 1933 מכרו בני משפחת שיף את ביתם בעיר המבורג שבגרמניה, ארזו את חפציהם האישיים בארבע מזוודות ונכנסו למכונית הקרייזלר שקנו זמן קצר קודם לכן. הם היו ארבע נפשות: פאול, אשתו מרתה ושני ילדיהם – קורט, בן 13, ואלן, בת תשע וחצי. הם תכננו לצאת עם המכונית מגרמניה ולהגיע עד לפלשתינה.
קורט, יליד 1920, חרף גילו, הוא עדיין זוכר את המסע המיוחד הזה, שבזכותו הצליחה המשפחה להימלט מעבדות לחירות ולהינצל מגורלם של יהודי אירופה תחת גרמניה הנאצית.

hambut1