Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎20 Adar I 5784 | ‎29/02/2024

Scroll to top

Top

Meá veaját shanim le-huladetó shel Itzják Leví, jokér hamúzica hasfaradít

Meá veaját shanim le-huladetó shel Itzják Leví, jokér hamúzica hasfaradít

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – חק לוי פרסם בין היתר שני ספרי מוזיקה ידועים: ספר של רומנסות ושירי עם יהודיים

 ספרדיים (הקרוי בקיצור, ושלא בדיוק) «ספר הרומנסות של יצחק לוי» וכן האנתולוגיה לחזנות ספרדית, שכוללת בתוכה פיוטים ושירי קודש בנוסחי כל הקהילות היהודיות הספרדיות בתפוצות, כגון:   אמסטרדם,איזמיר,טנג’ר וכדומה. את החומר לספרים אלה ליקט יצחק לוי בין היתר מפי קשישים דוברי לאדינו שהכיר בירושלים, עיר מגוריו, החל באמו וכלה בקשישים נוספים שהתוודע אליהם במיוחד למטרה זו, בחיבור נסתייע ביוסף יהודה מרטון . יש מספרים שחלקם אף הגיעו אליו ביוזמתם. הוא הקליט אותם וניסה לתעד את הנעימות בתווים וכמובן לכתוב גם את המילים, מעשה שאינו קל לביצוע, כשמדובר במסורת שבעל פה. רישומיו של לוי מעובדים לפי שיטות המוזיקה המערבית חרף העובדה שהמסורות המוזיקליות של מרבית הקהילות שתיעד אינן כאלו אלא מבוססות על תורת המקאם, ובשל כך אתנומוזיקולוגים החוקרים את המסורת המוזיקלית של יהדות ספרד ממעטים להשתמש בעבודתו.