Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎10 Nisan 5783 | ‎01/04/2023

Scroll to top

Top

Meir Frenkel, ish halashón haivrít mileidá

Meir Frenkel, ish halashón haivrít mileidá

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – מאיר פרנקל (4 בספטמבר 1906 – 1976) היה בלשן, חוקר בתחומי השפה העברית וקרבת לשונות

נולד בברלין ב-1906 למשפחה יהודית אמידה, בעלת «בנק פרנקל». שמו המלא היה פריץ מאיר (הוגו-היינריך), על שם שני סביו ועל שם המשורר היינריך היינה שהיה נערץ על אביו פליקס-עוזר. אימו הייתה מרגריטה לבית פיק, והיו לו שתי אחיות. ומשפחתו הייתה מתבוללת ורחוקה מיהדות וציונות. פרנקל החל לגלות עניין בשפה העברית כנער, ועסק בלימוד השפה בעצמו ובעזרת מורה פרטי, ובהמשך בחקר מקורן של מילים וקרבתן לשפות שמיות. בנעוריו הצטרף לתנועת הנוער היהודית-ציונית «בלאו וייס», כיהן בתפקידים בתנועות הנוער הציוניות בברלין ובלייפציג כמנהל סניף הקרן הקיימת, ופרסם מספר מאמרים  בביטאון התנועה הציונית בגרמניה, «יודישע רונדשאו», עד 1938