Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎8 Nisan 5784 | ‎16/04/2024

Scroll to top

Top

Mizé 25 shaná sheAmnón Weinstein meatér umeshapétz kinorót miyeméi haShoá

Mizé 25 shaná sheAmnón Weinstein meatér umeshapétz kinorót miyeméi haShoá

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – טוסקניני, והוברמן חששו שהולך לקרות משהו רע ליהודים באירופה”, מספר וינשטיין. “הוא לא חשב על השואה, אבל ראה שטובי הנגנים היהודים באירופה פוטרו, חלק גדול מהם בגרמניה ואוסטריה. הוא הזמין אותם לכאן, אבל כשהזוועות החלו להתגלות, לא היה נגן אחד שהיה מוכן להמשיך עם כינור גרמני, אף שהיום אנחנו יודעים שרוב בוני הכינורות לא היו נאצים. להפך, היהודים היו הקליינטים הכי טובים. גרמניה הייתה מעצמה בבניית כינורות, והיהודים פשוט החרימו אותה. חלק מהאנשים שבר את הכלי כנקמה, חלק בא לאבי ואמר: ‘אם לא תקנה, אני אשבור’. בשביל אבי כינור שבור היה חילול הקודש. הוא ידע שלא יוכל למכור את הכינורות, וככה נהיה אוסף ברמה גבוהה, ששכב בארון והעלה אבק”.