Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎11 Nisan 5784 | ‎19/04/2024

Scroll to top

Top

Muzeón Halojém Hayehudí beMiljémet Haolám Hashniyá

Muzeón Halojém Hayehudí beMiljémet Haolám Hashniyá

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – במלחמת העולם ה- 2 הועמד העם היהודי בפני אויב שמטרתו הייתה השמדת העם היהודי. אויב זה היה היטלר וגרמניה הנאצית. שליש מבניו, שישה מיליון נרצחו. אך היטלר לא השיג את מטרתו, הוא הובס על-ידי צבאות בנות הברית ובראשם אנגליה, בריה»מ וארה»ב. בשורות כל צבאות בנות הברית, בכל החיילות, בכל החזיתות ובכל דרגות הפיקוד, מטוראים עד גנרלים, לחמו כמיליון וחצי חיילים יהודים. בנוסף עליהם, בכל המחתרות האנטי-נאציות ובשורות הפרטיזנים, בתוככי אירופה הכבושה על-ידי גרמניה הנאצית, לחמו רבבות יהודים. כרבע מיליון חיילים יהודיים נפלו בלחימתם באויב הנאצי. לאחינו, גיבורי התהילה, חלק חשוב ומכריע בניצחון על הקמים לכלותנו.