Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎14 Sivan 5784 | ‎20/06/2024

Scroll to top

Top

Nimtzá kfar mitkufát haJashmonaím bidróm liYerushaláyim

Nimtzá kfar mitkufát haJashmonaím bidróm liYerushaláyim

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – יישוב יהודי מתקופת החשמונאים נחשף בדרום ירושלים

גולת הכותרת של החפירה היא אחוזת קבר מפוארת, שכללה פרוזדור שהוביל לחצר גדולה חצובה בסלע ומוקפת בספסל. בחזית נחצב פתח למערת הקבורה. כמקובל במערות קבורה יהודיות בימי הבית השני, מערה זו כללה מספר חדרים, ובכתליה נחצבו כוכי קבורה מאורכים שבהם הונחו גופות הנפטרים