Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎17 Shevat 5782 | ‎19/01/2022

Scroll to top

Top

Parashát Altalena: kné midá le-ivutím

Parashát Altalena: kné midá le-ivutím


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – שישים ושמונה שנה לאחר הטבעת אלטלנה .אניה שהביאה נשק שנרכש ע״י הא״צל . ירושלים הנצורה היתה זקוקה לנשק זה, כך גם יתר הארץ שהיתה תחת מלחמה. בגין הגיעה להסכם עם בן גוריון לחלוקת הנשק לצבא החדש של ישראל, אך המציאות היתה אחרת.