Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎23 Adar I 5784 | ‎03/03/2024

Scroll to top

Top

Parashát Altalena: kné midá le-ivutím

Parashát Altalena: kné midá le-ivutím


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – שישים ושמונה שנה לאחר הטבעת אלטלנה .אניה שהביאה נשק שנרכש ע״י הא״צל . ירושלים הנצורה היתה זקוקה לנשק זה, כך גם יתר הארץ שהיתה תחת מלחמה. בגין הגיעה להסכם עם בן גוריון לחלוקת הנשק לצבא החדש של ישראל, אך המציאות היתה אחרת.