Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎11 Nisan 5784 | ‎19/04/2024

Scroll to top

Top

Shmulík shel Zohára, zug Tasha’j

Shmulík shel Zohára, zug Tasha’j

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – .שמוליק של זוהרהזוג תש«ח

קופמן הוצב במחלקת עין־חרודושם התלקחה אהבתו לזהרה לביטובחודשיים לפני שנהרג כתב לה ממדבר יהודה: «למרות שאנחנו יחד כל הזמןושאין אנו נפרדים אף לרגעבכל זאת איני מספיק לומר לך הכול (…) אינך יודעת מה היית ליזהרתי (…) הופעתך באופק חיי הֵמסה את המסכה הנוראההֵמסה לעד (…) וכה טוב לי בכך«