Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎18 Adar I 5784 | ‎26/02/2024

Scroll to top

Top

Shushán habirá: história vearjeológuia

Shushán habirá: história vearjeológuia

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – מקום מושבו של המלך חשיארש היה בשושן] עיר במערב איראן, הידועה גם כיום בפרסית בשם שוּש (Shush) ובאנגלית בשם סוּסה (Susa).

יש לשים לב לחילוק מרתק שמציינת המגילה, חילוק שהתבאר ביתר שאת לאור ממצאי הארכיאולוגיה: במגילה אנו קוראים לפעמים על «שושן» ולפעמים על «שושן הבירה». בתנ»ך ובדברי חז»ל, המילה «בירה» פירושה מקום גבוה, מבצר או מצודה. (עם השנים קיבלה מילה זו משמעות שונה: עיר שבה שוכן הממשל). במגילה, הביטוי «שושן הבירה» מורה דווקא על האיזור בו נמצא ארמון המלך, וכפי שציין האבן עזרא: «בשושן הבירה – שם ארמון». ובשפתינו: בארמון שושן או במצודת שושן. על עניין זה כתב חוקר הלשון העברית אבא בֶּנְדָוִיד: «בתוך שושן היו שני חלקים: היתה בה עיר והיתה בה בירה. מצודת המלך וסביבותיה נקראה ‘שושן הבירה’, ושאר העיר נקראה ‘העיר שושן’. ומרדכי היה בא והולך מן העיר אל הבירה, ומן הבירה אל העיר. עיר לחוד ובירה לחוד». מתחם המלוכה «שושן הבירה» הכיל ארמונות מלוכה, בית הנשים הראשון והשני, מבני ממשל, ועוד. עוד מלמדנו הביטוי «שושן הבירה» כי ארמון המלך היה נתון במקום גבוה. ואכן, ארמון אחשורוש בשושן העתיקה נבנה על רָמָה גבוהה ורחבה, הקיימת עד היום.