Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎11 Nisan 5784 | ‎19/04/2024

Scroll to top

Top

Sipúr hagvurá shel mutzáv Ketuvá be-Miljémet Yom Kipúr

Sipúr hagvurá shel mutzáv Ketuvá be-Miljémet Yom Kipúr

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – בבוקר יום הכיפורים היו אנשי «כתובה» שקועים בתפילה – נשלחו אליהם שלושה תלמידי ישיבה מירושלים לנהל את תפילת החג. המתפללים עברו מן הסככה שבחצר אל הבונקר והמשיכו בתפילתם, אך כאשר המלחמה פרצה היה המעוז נכון לקרב . הדבר האחד שנעדר היו הטנקים , אולם הכל האמינו כי אלו יגיעו במהרה.
רב»ט אורלב אשר נטל את הפיקוד , לאחר הפציעה הקשה של סגן סטן , נשא את ראשו מאחורי המחסה וראה שני טורים של אסדות חוצים את התעלה מצפון ומדרום למוצב. בכל אסדה היו כעשרה חיילים מצריים. מעל סוללת העפר שמעבר לתעלה ניתכה אש רצחנית על המעוז , במגמה לאלץ את אנשיו לתפוס מחסות .