Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎19 Tammuz 5784 | ‎25/07/2024

Scroll to top

Top

Sipuró shel igúd tarbút yehudéi Guermánia, sheróv naganáv nispú baShoá

Sipuró shel igúd tarbút yehudéi Guermánia, sheróv naganáv nispú baShoá

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN –   חילוץ שנכשל: סיפורו של איגוד תרבות יהודי גרמניה שרוב נגניו ניספו בשואה

זאת כמעט הייתה אחת מפעולות החילוץ הדרמטיות של המאה ה־20. 15 באוקטובר 1938. חשרת עבים כבר כיסתה את שמי אירופה. המלחמה הנוראה הסתמנה באופק. ואז, באונייה שיצאה מרוטרדם שבהולנד, הגיע לנמל בניו יורק ד”ר קורט זינגר. כרופא נוירולוג הוא בא לארצות הברית בהזמנת אוניברסיטת הרווארד כדי להרצות בה בתחום התמחותו בהמלצתו של אלברט איינשטיין . זה היה הכיסוי הרשמי לנסיעתו, אך מאחוריה עמדה מטרה נעלה הרבה יותר. לצד עיסוקו ברפואה, זינגר היה מוזיקאי נלהב שעמד בראש הקולטורבונד, איגוד התרבות של יהודי גרמניה. עד זמן קצר קודם לכן הוא האמין בכל נימי נפשו שמקומם של יהודי גרמניה בארצם ואין בלתה. נוכח שרשרת אירועים מבשרי רע התפכח וקיווה, או יותר נכון השלה את עצמו, שיוכל להסדיר בארצות הברית את בואם אליה של אלפים