Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎9 Nisan 5783 | ‎31/03/2023

Scroll to top

Top

Tu Be-Av: taaríj im história u-mesarím

Tu Be-Av: taaríj im história u-mesarím

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – לפני שנחרב בית המקדש היה ט»ו באב ‘יום-טוב’, כפי שנאמר בתלמוד (תענית ל»א): «אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים, שבהם בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן (בגדים) שאולים, כדי לא לבייש את מי שאין לה, ובנות ירושלים יוצאות וחולות (רוקדות) בכרמים, ומה היו אומרות: «בחור שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך? אל תיתן עינך בנוי, תן עיניך במשפחה. שקר החן והבל היופי אשה יראת ה’ היא תתהלל».