Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎25 Adar I 5784 | ‎04/03/2024

Scroll to top

Top

Tziuréi Meguilát Esther hakdumím beyotér nimtzeú bebéit knéset mehameá hashlishít al admát Súria

Tziuréi Meguilát Esther hakdumím beyotér nimtzeú bebéit knéset mehameá hashlishít al admát Súria

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – השלב הראשון במבנה שזוהה כבית כנסת, היה בית פרטי שבו היה אולם ל-60 מתפללים ומקום לארון הקודש. וארך לתקופה שבין תחילת השליטה הפרתית (113לפנה»ס-165) לחמש שנים אחרי הכיבוש הרומי.

בשנת 245 הורחב המבנה באמצעות הוספת שטחים ממבנים שכנים. כך שהמבנה החדש היה לרוחב שטח בניית העיר. הקירות החיצוניים הוסרו כדי להרחיב את שטח בית הכנסת והכניסה הראשית כוונה לעבר הרחוב הראשי של העיר, אם כי בקצהו. מספר המושבים בבית הכנסת הגיע ל-120. שני משטחי אבן שהונחו ליד קירות בית הכנסת, שימשו למושב המתפללים. שמות התורמים נרשמו על הקירות ובשנים אלה הושלם עיצובו של בית הכנסת למצב שהתגלה בחפירות ב-1932. בית הכנסת היה באזור נפרד בעיר, קרוב לחומה המערבית