Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎10 Tammuz 5784 | ‎15/07/2024

Scroll to top

Top

Yekev shel hatemplarím shehafáj lemifál yitzúr hametosím harishoním shel Jeil haAvir

Yekev shel hatemplarím shehafáj lemifál yitzúr hametosím harishoním shel Jeil haAvir

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – יקב הטמפלרים שהפך לבית חרושת ליצור מטוסים

ייצור היין היה הענף החקלאי המרכזי במושבה שרונה עד ראשית המאה ה-20. ראשיתו של ענף היין בייצור ביתי בחצרות משקי הכורמים. עם הרחבת שטחי הכרמים, נבנה בשנים 1892-1891 יקב שיתופי חדש וגדול שאפשר גידול משמעותי בתפוקת ייצור היין בשרונה. היין נאגר בחביות עץ ענקיות במרתפי היקב.

בימי מלחמת העצמאות, בינואר 1948, הועברו ליקב במבצע סודי 20 מטוסי אוסטר (‘פרימוס’) ישנים שנרכשו מחיל האוויר הבריטי ומהם הורכבו 15 מטוסים כשירים לטיס. כאן הונחו היסודות למערך הטכני של חיל האוויר הישראלי ומטוסים אלה היו כוחו העיקרי בראשית מלחמת העצמאות.

לאחר הקמת המדינה שימשו שני מבני היקב את המדפיס הממשלתי, ומאז שנות השישים של המאה ה-20 שימש המבנה את ההוצאה לאור של משרד הביטחון.