Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎15 Nisan 5784 | ‎23/04/2024

Scroll to top

Top

Eva Warburg: matzilát hayeladím meHámburg

Eva Warburg: matzilát hayeladím meHámburg

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – כך סיפרה חוה בעדותה: «התחלנו (הקהילה) להביא ילדים מגרמניה, אוסטריה וצ’כיה לשבדיה, ולחלק אותם בין המשפחות היהודיות, כל זמן שזה התאפשר, וכשכבר לא היו משפחות של יהודים, חילקנו אותם בין משפחות של נוצרים…..באו גם שתי קבוצות של עליית הנוער… עבור הילדים האלה הקמנו הכשרה. שכרנו בית והילדים עבדו אצל איכרים שגרו סביב. זו היתה הכשרה ממש, והיו מדריכים… בזה הייתי מאוד מעורבת. אחר-כך היה לנו מקום קצת יותר קטן עבור ילדים דתיים. היו לנו סך-הכל כחמישה מוסדות עבור ילדים שלא היו לנו משפחות שיכלו לקבל אותם«

 משימת ההצלה למען הילדים כך סיפרה חוה בעדותה: «התחלנו (הקהילה) להביא ילדים מגרמניה, אוסטריה וצ’כיה לשבדיה, ולחלק אותם בין המשפחות היהודיות, כל זמן שזה התאפשר, וכשכבר לא היו משפחות של יהודים, חילקנו אותם בין משפחות של נוצרים…..באו גם שתי קבוצות של עליית הנוער… עבור הילדים האלה הקמנו הכשרה. שכרנו בית והילדים עבדו אצל איכרים שגרו סביב. זו היתה הכשרה ממש, והיו מדריכים… בזה הייתי מאוד מעורבת. אחר-כך היה לנו מקום קצת יותר קטן עבור ילדים דתיים. היו לנו סך-הכל כחמישה מוסדות עבור ילדים שלא היו לנו משפחות שיכלו לקבל אותם