Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎25 Adar I 5784 | ‎04/03/2024

Scroll to top

Top

Hanitzajón shel lojaméi Gueto Vársha

Hanitzajón shel lojaméi Gueto Vársha

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – במהלך מלחמת העולם השנייה היתה ורשה העיר היחידה שבה היו שתי התקוממויות אלימות. ב־19 באפריל השנה, כבכל שנה, אנחנו מעלים על נס את גבורתם של היהודים הפולנים, שהתנגדו ללא חת לדיכוי הגרמני בגטו ורשה, וב־1 באוגוסט בכל שנה אנחנו מצדיעים לגיבורי מרד ורשה, שפרץ ברחבי העיר.