Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎13 Nisan 5784 | ‎20/04/2024

Scroll to top

Top

Nashím guiborót shemetoarót beHagadát haZaháv haSfaradít

Nashím guiborót shemetoarót beHagadát haZaháv haSfaradít

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – נראה שהתמודדות הנשים העבריות עם מוראות שעבוד מצרים הייתה טובה יותר מזו של הגברים. תיאור הנשים המקדמות את הגאולה בזכות אמונתן ומעשיהן נחתם בשירת מרים וכל הנשים. חז»ל הרחיבו את הסיפור המקראי ותיארו את בנות ישראל הדואגות להמשך קיומו של העם, כשהם פותחים את לקט המדרשים בכותרת: «בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים» (סוטה יא, ב). אין תימה אפוא שפרשנים מודרניים, המעיינים במקרא מזווית מבט נשית, הרבו לעסוק במקומן של הנשים בתהליך הגאולה בכלל, ובדמותה של מרים הנביאה בפרט