Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎1 Nisan 5783 | ‎23/03/2023

Scroll to top

Top

Nimtseá metsudát Jakra mitekufát ha-Jashmonaím

Nimtseá metsudát Jakra mitekufát ha-Jashmonaím


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – אחרי מאה שנות חיפוש נמצאה מצודת החקרא
פתרון לאחת החידות הארכיאולוגיות הגדולות בהסטוריה של ירושלים: חוקרי רשות העתיקות מעריכים: מצאנו את שרידי החקרא – המצודה שבאמצעותה שלטו היוונים על בית המקדש לפני יותר מ-2000 שנה (בארץ)